Dokumenty pre tlač

Dokumenty pre tlač

 Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

Skratka: Hnutie ONÁS

Sídlo: 919 29 Malženice č. 307,  Slovenská republika

Žiadosť o prijatie za člena Hnutia Občan Národ Spravodlivosť

Podpísaný (titul, meno a priezvisko): ……………………………………………

Dátum narodenia: ……………………………………………

Bydlisko: ……………………………………………

Telefón: ……………………………………………

E-mail: ……………………………………………

Týmto

žiadam o prijatie za člena Hnutia Občan Národ Spravodlivosť a vlastnoručným podpisom udeľujem súhlas Hnutiu ONÁS so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.v rozsahu potrebnom pre vnútorné potreby a potvrdzujem, že moje údaje sú pravdivé!

V …………………….., dňa ………………….. ………………………………………………

Podpis žiadateľa

Súhlasím

V Malženiciach, dňa ………………………. ……………………………………………..

Mgr. Ivan Stanovič

Predseda

Hnutia Občan Národ Spravodlivosť